مهندس بیدخام: روابط عمومی یعنی توجه به ذینفعان، اهمیت به حفظ اعتباربرند و مسوولیت اجتماعی

چاپ
سرپرست روابط عمومی شرکت مخابرات ایران،  وظیفه روابط عمومی های مجموعه مخابرات ایران را تسری دادن فرهنگ برنامه ره نگاشت تحول در سطح شرکت دانست و گفت : « اگر کارکنان سطح شرکت با اهداف و برنامه های برنامه ره نگاشت آشنا نباشند این برنامه به اهداف خود نخواهد رسید.»
سرپرست روابط عمومی شرکت مخابرات ایران،  وظیفه روابط عمومی های مجموعه مخابرات ایران را تسری دادن فرهنگ برنامه ره نگاشت تحول در سطح شرکت دانست و گفت : « اگر کارکنان سطح شرکت با اهداف و برنامه های برنامه ره نگاشت آشنا نباشند این برنامه به اهداف خود نخواهد رسید.»


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس بیدخام، وظیفه بعدی روابط عمومی را توجه به ذی نفعان اعلام کرد و گفت :« شرکت مخابرات ایران با بیش از 90 میلیون مشترک ثابت وهمراه و زیرساخت های ارتباطی گسترده که در اختیار اپراتورهای مرتبط قرار می دهد دارای ذی نفعان زیادی است که در سه گروه سهامداران، کارکنان و مشتریان قرا می گیرند.»


مهندس بیدخام افزود: « روابط عمومی پل ارتباط بین این سه حوزه با سازمان است .»وی همچنین به اهمیت تبلیغات و اعتبارو شهرت در برند تاکید کرد و گفت : « اجرای موفق این شاخص ها بر عهده مثلث معاون امور مشتریان، امور تجاری و روابط عمومی است . و دراین بین ارتقا وترویج شهرت برندینگ برعهده روابط عمومی است.


سرپرست روابط عمومی شرکت مخابرات ایران، وظیفه دیگر روابط عمومی ها را مسوولیت اجتماعی اعلام کرد و گفت : « ترویج و اطلاع رسانی در مورد خدمات ارتباطی به مشتریان در نقاط روستایی و غیر روستایی همگی در حوزه مسوولیت اجتماعی بر عهده روابط عمومی گذاشته شده است .»