اسامی مدیران شرکت مخابرات استان زنجان

چاپ

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن ثابت

نمابر

1

نیکنام جدیدی

مدیرعامل

4246111

4252222

2

مسعود اکبری مقدم

هیأت مدیره

4122407

4122614

3

ابوالفضل عسگربندلو

هیأت مدیره

4122302

4252222

4

همایون دلجویی

مدیریت توسعه مهندسی

4122408

4252222

5

بهزاد سلفی

مدیریت مالی اداری

4122202

4122614

6

فرخ محمدی

رئیس اداره امور مشترکین موبایل

523333

5266666

7

مروتعلی میری سیاهی

مدیریت نگهداری

4122309

4122307

8

سلطانعلی رفیعی

رئیس اداه نگهداری موبایل

3225000

3221100

9

ایرج مقیمی

مدیریت مخابرات شهرستان

3262222

3222222

10

امیر اسکندری

رئیس اداره روابط عمومی

4244040

4122513

12

سلمان حسینی آراسته

رئیس اداره تدارکات

4122107

4122139

13

ابوطالب کاظمی

رئیس اداره بازرسی

4122333

4122333

14

سیدهاشم موسوی

رئیس اداره اموراداری

4122217

4243535

15

حمیدقلمچی

رئیس اداره مشترکین تلفن ثابت

7285555

7285000

16

علی احمدی

رئیس اداره مخابرات طارم

02422822020

02422822222

17

حسنعلی امینی

رئیس اداره مخابرات ابهر

02425272222

02425273333

18

تقی کلانتری

رئیس اداره مخابرات خرمدره

02425522222

02425532222

19

فرهادمحمدی

رئیس اداره مخابرات خدابنده

02424229090

02424223999

20

عباس یوسفی

رئیس اداره مخابرات خدابنده

02423223222

02423222222