تامین 9 عدد کارت هواوی و پچ کورد و ماژول

چاپ

1-   موضوع استعلام : تامین 9 عدد کارت هواوی و پچ کورد و ماژول

2-  شماره استعلام : استعلام 124-11-96-الف

3- قیمت پایه برآوردی : 1.480.000.000 ریال

4-  حوزه متقاضی : مدیریت شبکه

5-  شرح عملیات : الف- تامین 3 عدد کارت هواوی CR52-LPUF-21-A

ب- تامین 6 عدد کارت هواوی CR52-P20-10G BASE-SUB WAN/LAN-XFP-A

ج - تامین 30 عدد PATCH CORD FC-FC(3M)-SM دوبل

د - تامین 6 عدد ماژول XFP-10G-100KM 1550NM HUAWEI OR COMPATIBLE WITH HUAWEI

6-   محل تحویل اسناد و مدارک استعلام : زنجان – مجتمع ادارات - ساختمان ستادی شرکت مخابرات – واحد قراردادها (اتاق 104) – آقای رضایی – شماره تماس 02433122132

7- مهلت دریافت اسناد و مدارک استعلام و تحویل پاکات : تا ساعت 16 عصر روز شنبه مورخ 5/12/96

8-  زمان و مکان جلسه توجیهی : در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره تماس 02433320072 (آقای مهندس ابراهیمی) تماس حاصل فرمایید.

9-  محل تحویل پاکات : دبیرخانه مخابرات منطقه زنجان واقع در زنجان – مجتمع ادارات – ساختمان مخابرات منطقه زنجان

10-زمان و مکان بازگشایی پاکات : روز یکشنبه مورخه 6/12/96 ساعت 8 صبح - اتاق اداره پشتیبانی و تدارکات

شایان ذکر است که خریداران محترم اسناد می بایستی قبل از اتمام مهلت تحویل پاکات استعلام ، پاکات را بصورت دربسته و ممهور شده به دبیرخانه شرکت تحویل و رسید دریافت و رونوشت رسید مربوطه را به کارشناس مندرج در بند 6 این آگهی تحویل نمایند .

اداره پشتیبانی و تدارکات

شرکت مخابرات ایران- مخابرات منطقه زنجان